by
on
under
tagged
Permalink

Kara Tanrıça Kali’nin kadehinden bir yudum ölüm

Karanlığın, vahşi doğanın kişileştiği bir Hint tanrıçasıdır Kālī. Kimi yerde bir tür vampir gibi anılır, kimi yerde de cömertliğin sembolü olarak geçer. Ama Kālī’yi en güzel anlatan yine melodilerdir, tınılara can veren bu sefer İsveçli black metal grubu Dissection olarak çıkar karşımıza. Dissection’ın 2006 tarihli Reinkaos albümünün Maha Kali Parçası adeta Kālī’den bir ölüm öpücüğü alır ve deliliğin dağlarına sürükler dinleyeni.

Kālī hakkında yazılan efsaneler vampirizme göndermelerde bulunur çünkü efsanelerin en ünlüsü Kālī’nin kan içerek kazandığı zaferdir. Bu efsanede Kālī, şeytani tanrı Raktabija’ya karşı savaş verirken Raktabija’nın vücudundan dökülen her damla kan birer kopyası haline gelir ve savaş alanını doldurur. Kālī’nin Raktabija’nın sonunu kesin olarak getirmesi mızrağını ona saplayarak vücudundaki her damla kanı emip bitirmesiyle gerçekleşir. İşte Kālī bundan böyle kan içicilikle yani vampirizmle ilişkilendirilecektir.

Goddess_KaliKālī bize nasıl görünür?

Hint halk efsanelerinde iyi huyluluk ve cömertlikle de anılmakla birlikte ikonografide görüntüsü daima dehşet uyandırır.  Dört kollu bir kadın olan Kālī’nin, genellikle uzun dişleri ve sivri bir dili vardır, cesetlerden ya da kafataslarından oluşan korkunç bir çelenk taşır ve elinde kafatasından yapılma bir kadeh tutar. Kurbanlarının kanını içerken ya da kocası Şiva’nın bedeni üzerinde dans ederken resmedilir. Kālī’ye olan tapınç Asya’nın en kanlı tapınmasıdır. Kālī aslında yok etme ve ölüm tanrıçasıdır; salgın hastalıkların ve amansız ölümlerin baş sorumlusudur. Kālī’ye tapanlar, onun adına keçi ya da oğlak kurban ederler.

Kālī…kara ya da kara olan?

Kālī’nin Sanskritçede zaman anlamına gelen kāla sözcüğünün dişil formu olduğu düşünülmektedir. Kālī aynı zamanda siyah, karanlık, lekelenmiş anlamındadır.  Kālī yaşam çemberini kucaklayan ve onu yok eden kara bir canavardır. Tüm şeylerin yaratıcısı ve aynı zamanda yok edicisidir. Zaman karadır çünkü usdışı, sert ve acımasızdır. Onun boyunduruğu altında yaşayanlar acı içindedir. Hint inanışına göre insanlık kāli-yuga’da  yani karanlık-çağ’da bunmaktadır; bu dönem tüm karışıklıkların var olduğu, tinsen çöküşün yaşandığı, kapanmak üzere olan kozmik döngünün son aşamasının gerçekleştiği dönemdir.

Kālī de diğer pek çok merhametsiz tanrıça gibi ikircikli bir doğaya sahiptir. Hem besler hem yok eder. O nedenle yok etme ve yaşam tanrıçası olarak geçer. Kan dondurucu, kan içici kara tanrıça Kālī, karanlığı, acımasızlığı, doğanın ve insanın amansız yönlerini temsil eder.

Hint panteonunda yer alan tanrılar ve tanrıçaların ikircikli yanlarına bakıldığında iyi ve kötü güçlerinin iç içe ve tamamlayıcı bir şekilde yer aldığı görünür. Bunlar sistematik bir bireysel yükseliş arayışı için metafizik bir denge yaratmaktadırlar. O halde Arap istilacılar hiçbir dönem imparatorluk olmayan Hint’e iyiyle kötüyü ayıran şeytan inancını dayatamamışlardır. Hint efsaneleri bir tür günah keçisi, kötülüğün tek başına temsilcisi, tanrının baş düşmanı kibirli şeytandan mahrum kalmıştır.

Hint tanrıları arasında en önemli çift Kālī-Şiva çiftidir ve bu çift kimi yerde tek bir varlık olarak betimlenir. Hint cinsel mistisizminde insanın kendini aşmasının onun tanrısal eşiyle özdeşleşmesine bağlı olduğu inancı hâkimdir. Bu nedenle diğer çok tanrılı dinlerde de olduğu gibi tanrısal çift cinsiyetlilik görülür. Kālī pek çok resimde Şiva ile birlikte resmedilir. Şiva, düşmanlarının kanının içerek kendinden geçen Kālī’nin evreni yok etmeye varan tutkusunu dengelemek için kendini onun ayakları altına atmıştır, Kālī de şaşkınlıktan bir ayağı Şiva’nın üzerinde, dili de dışarıdadır. Onun üzerinde dans eder, dehşet saçar ve yine her şeye rağmen yaşam dağıtır. Ölümle yaşam onun bedeninde döngüler kurmaya devam eder.

Maha Kālī-Şekilsiz olan- yok edicisi sanrıların

Sonsuza dek söylenecek şarkıların – ezgileri yok etmenin

Dissection/Maha Kali

Zeynep Çolakoğlu

 

One comment to “Kara Tanrıça Kali’nin kadehinden bir yudum ölüm”
One comment to “Kara Tanrıça Kali’nin kadehinden bir yudum ölüm”

Comments are closed.