HER ŞEY YAŞINDA GÜZEL

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Yüksek Lisans öğrencileri kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine dikkat çekmek ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığı yükseltebilmek adına özel bir video hazırladılar. Çocuk yaşta evliliklerin doğurduğu psikolojik travmaları konu edinen videoda amaç, toplumun çocuk gelinlere, erken evliliklere ve gebeliklere dikkat çekmek, sağlıklı nesiller yetişebilmesi için erken evliliklerin önlenmesini sağlamak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun çocuk evlilikleri ile ilişkili verilerine göre 2002’de Türkiye’de on altı ve on yedi yaşındaki kız çocuklarının resmi olarak yaptıkları evlilikler tüm evliliklerin % 7.3’ünü oluştururken; erkek çocuklarının yaptıkları evlilikler tüm evliliklerin % 0.5’ini oluşturmaktadır. 2012 yılında bu oran kız çocukları için % 6.7; erkek çocukları içinse % 0.3 olmuştur. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2008) verilerine göre ise on beş- on dokuz yaş grubundaki kadınların 2003 yılında %11.9’u; 2008 yılında ise %9.6’sı evlidir. Yine aynı araştırmaya göre 2008 yılında, on beş- on dokuz yaşındaki kadınların % 5.6’sı ilk doğumunu yapmıştır. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı  Araştırması’nın (2007) verileri incelendiğinde ise 2007 yılında on beş- on sekiz yaş grubundaki kadınların %7.5’inin erkeklerin ise %0.9’unun evli olduğu görülmektedir. Türkiye’de ilk evlenme yaşı ile ilgili Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Aile Yapısı Araştırması’na (2006) göre on sekiz yaşından önce evlenme oranı kadınlarda %31.7; erkelerde ise %6.9’dur. Bu verilere baktığımızda karşımıza çıkan sonuca göre, 2002-2013 yılları arasında 18 yaş altı evlenen kız çocuklarının sayısı 549.466. erken yaşta evliliğin en çok yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan ülkemizde, çocuk gelin sorunu derin bir yaralanmayı işaret etmektedir. Erken yaşta evlilikler öncelikle psikolojik ve ruhsal olarak travmalara neden olmakta, yasal olarak çocuk haklarının çiğnenmesine neden olmakta, çocukların ruh ve beden sağlığını bozmaktadır. Yine yapılan araştırmalara göre erken yaşta evlilik yapan annelerin çocuklarına şiddet uygulama oranlarının, 18 yaş ve üstü evlilik yapan annelere göre daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Eğitim alanında da büyük sorunlara yol açan kız çocuklarının erken evlilikleri, ekonomik anlamda kadınları çöküntüye uğratmakta, eşine-babasına bağlı, ataerkil sistemin çarkları arasında boğulan kadın figürlerini ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, kadın cinayetlerinin, tecavüzlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde çocuk gelinlerle ilgili farkındalık çalışmaları da önemli hale gelmiştir.

Sosyal medya kanalıyla yayınlanan ve #herseyyasindaguzel hashtagiyle ses bulan projede Marmara Üniversitesi öğrencilerinin hedefi, videonun yayılması ile oluşturulacak farkındalık düzeyinin artması. Siz de çocuk gelinlere ve erken yaşta evliliğe hayır diyorsanız, her çocuk çocukluğunu yaşamalı çünkü her şey yaşında güzeldir diyorsanız, ses çıkarmamanın da sessiz bir evet demek olduğunu düşünüyorsanız paylaşımlarınız ve tweetlerinizle projeye destek olabilirsiniz.

#herseyyasındaguzel